Náš program

Náš trilingválny program je okrem zvládania materinského jazyka nastavený na intenzívnu celodennú komunikáciu v anglickom a v španielskom jazyku so zahraničnými lektormi hravou formou.

Vytvorený systém vzdelávania je tzv. trojjazyčný. Je zameraný na to, aby si deti osvojili komunikačné kompetencie v cudzom a súbežne aj v materinskom jazyku.

Tento druh trilingvizmu sa označuje termínom školský, alebo kultúrny, pretože dieťa
si ho osvojuje v umelo vytvorenom prostredí našej materskej školy v spolupráci so zahraničnými lektormi.image-021
Nakoľko má však dieťa možnosť čo najviac počúvať a komunikovať v cudzom jazyku
počas celého dňa, môžeme tento systém podľa doterajších skúseností a praxi porovnať
s prirodzeným bilingvizmom, ktorý dieťa môže inak získať len  doma, v dvojjazyčnej rodine.

Takúto výchovu zabezpečujú doma tí rodičia, ktorí hovoria viacerými  jazykmi už od narodenia dieťaťa . Dieťa, ktoré má túto možnosť si prirodzene osvojuje všetky jazyky (prirodzený bilingvizmus/trilingvizmus).
Preto ak sa má docieliť úspech prirodzeného bilingvizmu/trilingvizmu, odporúčame prihlásiť k nám dieťa čo najskôr.

Prijímame deti vo veku od 2 rokov veku. Platí však, že  aj deti  ktoré k nám do škôlky nastúpili neskôr,napr. až vo veku 5 rokov, si ešte dokážu osvojiť túto možnosť. Výborné výsledky sa dosahujú pri  pravidelnej návštevnosti našej materskej školy a v spolupráci s rodičmi.

V čom sú výhody takéhoto systému a ako prebieha takéto vzdelávanie?

  • – Viacjazyčný program rozvíja rýchlejšie chápanie dieťaťa, jeho jedinečnosť a osobnosť.

  • – Osvojenie jazykov sa úzko prepája so zmyslovou skúsenosťou a situáciami, ktoré si dieťa priebežne

    osvojuje v našej materskej škole.

  • – Jazyk si osvoja prirodzenou cestou tak, že ho majú možnosť intenzívne počúvať, imitovať

    a postupne používať.

  • – Dôležité je umožnenie intenzívnej komunikácie s rodeným hovorcom, rešpektovanie

    nedokonalosti ich prejavu v cudzom jazyku (právo na omyl),využívanie rôznorodých metód

    pri jeho osvojovaní a rešpektovanie individuality dieťaťa.

  • – Včlenenie multikultúrnej  výchovy do programu

  • – Orientovanie sa na autoreguláciu dieťaťa. Znamená to sústavné vedenie dieťaťa.

    Vďaka autoregulácii deti lepšie zvládajú  nával negatívnych emócií, sú schopnejšie mobilizovať

    svoje sily pri zdolávaní prekážok, rešpektujú a dodržiavajú pravidlá .

  • – Realizácia aktivít v  príjemnom rodinnom prostredí, s využívaním moderných

    učebných pomôcok, s množstvom moderných hračiek, s pestrým celodenným program

    zážitkovou formou .

  • – Denný program upravený podľa vekových osobitostí detí.

  • – Sme akreditovnou materskou školou pod pôsobnosťou Ministerstva školstva

  • – Dodržiavaním programu Ministertva školstva SR zabezpečujeme vysokú kvalitu

    predprimárneho vzdelávania v zmysle štátneho vzdelávacie programu ISCED O.

  • – Deti po ukončení  predprimárneho vzdelávania v našej materskej škole

    získavajú osvedčenia o jeho absolvovaní.

  • – Dôraz kladieme na individuálny prístup k deťom. S deťmi vo veku 5 -6 rokov

    realizujeme špeciálne tematické projekty. Využívame pri nich detskú zvedavosť a nespútanosť.

  • – Vďaka získaným vedomostiam vo viacjazyčnom programe môžu bezproblémovo pokračovať

    v štúdiu na výberových základných školách kde sa očakáva okrem dobrej prípravy do školy v materinskej reči aj vysoká úroveň ovládania cudzieho jazyka.